Solicitare informații. Legislație

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public la nivelul Cupru Min S.A. Abrud este:

Mirela Loredana Mîrza – inspector documente secrete
sesizari@cuprumin.ro
Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de Cupru Min SA Abrud
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001  – 2020   2021   2022   2023

Model de cerere informații de interes public
Model de reclamație administrativă I – răspuns negativ
Model de reclamație administrativă II – nu s-a răspuns în termen

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și art. 36 din H.G. nr. 123/2002.