Riscuri de mediu

Riscuri de mediu

Industria minieră actuală este supusă unei presiuni tot mai puternice dată în special de multitudinea și gravitatea problemelor de mediu generate în special de depozitarea și gestionarea deșeurilor rezultate în urma proceselor tehnologice de extracție și preparare.

Gestionarea corespunzătoare a acestor deșeuri miniere reprezintă una din marile provocări ale industriei miniere, atât prin costurile mari pe care le necesită pentru manipulare și depozitare, cât și prin impactul semnificativ și riscurile de mediu generate. 

Managementul deșeurilor miniere la nivelul societății Cupru Min reprezintă un ansamblu de activități care converg spre același scop final, anume reducerea poluării mediului, generată de depozitele de deșeuri miniere.

Având în vedere că exploatarea și prepararea minereului la Roșia Poieni se realizează la scară mare ( peste 2.000.000 t masă minieră/an), manipularea, depozitarea și gestionarea cantităților de deșeuri generate este una din marile provocări cu care se confruntă societatea noastră, pentru a diminua influențele negative asupra mediului.

Conform Articolului 5 din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive, societatea noastră a întocmit un Plan de Gestionare a Deșeurilor din Industria Extractivă ce are ca obiective :

  • reducerea generării de deșeuri;
  • încurajarea valorificării deșeurilor extractive, acolo unde această activitate este viabilă;
  • monitorizarea , controlul și managementul instalațiilor de deșeuri;
  • asigurarea eliminării în condiții de siguranță a deșeurilor pe termen scurt și lung, astfel încât la încetarea definitivă a activității să fie evitat orice risc de poluare și să se aducă amplasamentul la o stare satisfăcătoare pentru a fi utilizat în circuitul economic.

Conform prevederilor anexei nr.3 a HG 856/2008 și a Deciziei 2009/337/CE din 20 aprilie 2009 privind definirea criteriilor de clasificare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu anexa III la Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industria extractivă, depozitele de deșeuri de la Roșia Poieni nu sunt instalații de categoria A.

Menționăm de asemenea faptul că toate aceste depozite de deșeuri sunt instalații NONSEVESO.

Iazul Valea Şesei este principalul iaz în funcţiune al S.C.CUPRU MIN S.A.Abrud, fiind în acelaşi timp cel mai mare iaz din ţară. Iazul este amplasat pe teritoriul comunei Lupşa, sat Geamăna. Prin construcţie este un iaz de vale format prin bararea văii Şesei cu un baraj construit din anrocamente, cu masca filtrantă pe versantul amonte, amplasat la circa 7,2 km de confluenţa văii Şesei cu râul Arieş. Construcţia şi exploatarea acestui iaz respectă toate Normele tehnice privind lucrările hidrotehnice de acest tip.

Sterilul de flotaţie se prezintă ca un solid fin măcinat, cu particule nisipoase, cu densitatea de 2,3 – 2,5 kg/dm3, insolubile în apă, stabile din punct de vedere fizic şi chimic în condiţii normale de depozitare. Transportul sterilului de flotaţie de la uzina de preparare la iaz se face hidrogravitaţional, la o diluţie de 2,25/1 L/S,  iazul având practic rol de bazin de decantare.

Terenul pe care este amplasat acest iaz este proprietatea S.C.CUPRU MIN S.A., de la începerea lucrărilor de construcţie proprietarii terenurilor au fost expropriaţi şi recompensaţi conform legislaţiei de la vremea respectivă, suprafaţa expropriată a avut în vedere construcţia iazului până la cota finală de 710 m, reprezentând o suprafaţă de 221 ha. În amonte de iazul Valea Şesei sunt amplasate haldele de steril de la Cariera Roşia Poieni.

Societatea ține sub control acțiunea  apelor acide din rocile care solubilizează metale grele din haldele de steril și reduce impactul acestora asupra calităţii apelor de suprafaţă prin tratarea lor cu soluție de lapte de var 3 – 10%.

Zăcămintele tip „porphyry copper”, aşa cum este cel de la Roşia Poieni, au o caracteristică esențiala, respectiv pirita si mineralele de cupru sunt fin diseminate în întreg corpul zăcământului. În  timp, în contact cu aerul şi în prezenta umidităţii, minereul si sterilul de carieră au un caracter acidofil. Apele care străbat haldele de steril devin acide şi puternic mineralizate, formându-se aşa numitele „APE DE MINĂ”, ca rezultat al procesului natural de solubilizare biochimica oxidativă.

Astfel, în iazul Valea Şesei, aflat în aval de haldele de steril, ajung pe lângă tulbureala sterilă provenită de la uzina de preparare (ce are un pH bazic ridicat între 10-12 ), apele neutre din zonă şi apele acide provenite de pe haldele de steril cu pH acid (de aproximativ 1,5-2,8), şi cu conţinuturi ridicate de metale grele. 

Pentru a realiza neutralizarea acestora se utilizează tehnica BAT, conform documentelor de referință BREF privind cele mai bune tehnici disponibile pentru Managementul sterilului și a sedimentelor reziduale din activitățile miniere, pentru tratarea efluenților acizi ( secțiunea 2.5.15.5), respectiv tratarea activă prin adăugarea de var hidratat sau var stins. 

Pentru urmărirea indicatorilor de calitate, în scopul respectării valorilor maxime admise, Cupru Min monitorizează zilnic (în zilele lucrătoare) atât calitatea apei evacuată din iazul Valea Șesei în emisarul râul Arieș, cât și calitatea apei din râul Arieș în amonte și aval de confluența cu Valea Șesei.

ADMINISTRAREA RISCURILOR DE MEDIU

Principala problemă de mediu a societății o constituie scurgerile de ape acide provenite de pe haldele de steril, care solubilizează metale grele cît și impactul acestora asupra calităţii apelor de suprafaţă.

În iazul Valea Şesei, aflat în aval de haldele de steril, ajung pe lângă tulbureala sterilă provenită de la uzina de preparare, ce are un pH bazic ridicat ( între 10-12 ), apele neutre din zonă şi apele acide provenite de pe haldele de steril cu pH acid (de aproximativ 1,5-2,8), şi cu conţinuturi ridicate de metale grele. 

În anul 2017, rezolvarea problemelor de mediu de la Cupru Min S.A. Abrud, au constat în:

  1. Închiderea suplimentară a fostei galerii de evacuare sonde inverse pentru o mai bună siguranță în funcționare a iazului de decantare Valea Șesei – LUCRARE REALIZATĂ

Lucrarea de închidere, a constat în injectarea în galerie a unor mortare cu acceleratori de priză, utilizând echipamente folosite curent la injecțiile de umplere a cavernelor din spatele cămășuielilor galeriilor hidrotehnice.

  1. Până la realizarea instalației de epurare/neutralizare a apelor acide (soluție acceptată de către APM Alba, în locul instalației de recuperare metale) neutralizarea apelor acide provenite de pe haldele de steril, se face prin dozare soluție de var 3 – 10%, soluție ce se prepară la uzina de preparare Dealul Piciorului și este transportată gravitațional pe conductă, până în zona apelor acide. Datorită neutralizării cu var procesele biochimice sunt stopate, iar apele evacuate din iazul Valea Șesei se încadrează în limitele prevăzute în autorizații. 
  1. Captarea apelor de la baza haldelor de steril, în vederea asigurării stabilității haldelor. În luna noiembrie 2017, a avut loc licitația pentru executarea lucrării, însă datorită lipsei autorizației de construire, nu s-a încheiat contractul de execuție.