CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Alina Victoria VOICU – Președinte
Eugenia CIUCIU-CHELU – Membru
Victoria MARINESCU – Membru
Valerica MAITAN – Membru
Luminița Rodica STOICA – Membru

 

 

 

 

Indemnizații CA