ROF-vechi

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al Cupru Min S.A.

Cuprins

 1. Considerente generale.
 2. Atributii comune structurii de conducere.
 3. Consiliul de Administratie – organ de supraveghere si componenta esentiala a structurii de conducere.

I. Considerente generale. 

Cupru Min  SA este o societate comerciala de tip SA, folosind sistemul unitar de administrare, fiind administrata de un Consiliu de Administratie, format din 5 administratori, alesi de catre actionari, in cadrul AGA, care exercita functia de supraveghere si care raspunde pentru modul in care ii sunt transpuse in practica hotararile. Principala sarcina a Consiliului de Administratie este de a indruma, coordona, supraveghea si controla, activitatea Cupru Min  intre doua Adunari Generale. De asemenea intreprinde analize si stabileste programe pe subintervale ale anului de gestiune, cu scopul de a asigura o evolutie corespunzatoare a Cupru Min pe piata. Atributiunile Consiliului de Administratie sunt mentionate in mod expres in Actul Constitutiv al Cupru Min cat si in reglementarile legale specifice aplicabile.

Conducerea strategica a Cupru Min  este asigurata de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Principala sarcina este aceea de a stabili obiective organizationale strategice si de a aloca resursele necesare infaptuirii acestora. Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare sunt cele mentionate expres in legislatia specifica in vigoare si actul constitutiv al Cupru Min.

La nivel organizatoric, Cupru Min  este compusa din structura de conducere (Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva) si structura operativa de executie (formata din punctele de lucru: cariera, uzina, haldele, lacuri de decantare, etc). 

Structura de conducere include organul de conducere in functia sa de supraveghere (Consiliul de Administratie) si conducerea superioara: cele care asigura functia de conducere executiva.

In Cupru Min  S.A., Consiliul de Administratie al Cupru Min implementeaza un cadru de administrare a activitatii care trebuie să asigure conformarea cu următoarele principii:

 1. Consiliul de Administratie trebuie sa aiba responsabilitate deplina in ceea ce priveste compania  si trebuie sa aprobe si sa supravegheze implementarea obiectivelor strategice;
 2. Consiliul de Administratie trebuie sa asigure integritatea sistemelor contabile si de raportare financiara, inclusiv controalele financiare si operationale si conformarea cu legislatia si standardele relevante;
 3. Consiliul de Administratie trebuie sa supravegheze procesul de publicare a informatiilor si de comunicare;
 4. Consiliul de Administratie trebuie sa fie responsabil pentru asigurarea supravegherii efective a conducerii executive.

Functia de conducere este exercitata, sub aspect institutional, de conducerea executiva, in baza contractelor de management, a prevederilor Legii 31/1990 si prezentelor reglementari, care stabilesc regimul juridic al acestor functii, limitele mandatului primit, atributiile, competentele si reponsabilitatile specifice. Contractele de management si fisele de post individuale se aditioneaza prezentelor reglementari dand cadrul juridic aplicabil functiei de conducere. 

II. Atributii comune structurii de conducere. 

Consiliul de Administratie – organ de conducere cu functie in supraveghere, 

Conducerea executiva.

Responsabilitati ale societatii din perspectiva:

 1. stabilirii si realizarii obiectivelor de afaceri;
 2. stabilirii si realizarii strategiei privind riscurile;
 3. stabilirii si realizarii liniilor de raportare si a informatiilor specifice acestora;
 4. organizarii sistemului de control intern;
 5. definirii politicilor de remunerare si supravegherii, aplicarii acestora prin practici transparente, respectiv evaluarii implementarii acestor politici si practici.

Structura de conducere:

 • aproba strategiile si politicile necesare administrarii activitatii Cupru Min  si se asigura ca acestea sunt revizuite anual (in corelatie cu factorii interni si externi);
 • se asigura ca aceste strategii si politici sunt cunoscute pana la fiecare nivel la care trebuiesc aplicate, fiind remise ca documente scrise, elaborate concis si coerent, astfel incat sa fie respectate/aplicate eficient si continuu;
 • are responsabilitati generale pentru existenta unui cadru adecvat de administrare si pentru asigurarea de politici si mecanisme corespunzatoare.
 • aproba si revizuieste anual obiectivul si strategia Cupru Min  privind administrarea riscurilor semnificative. 

Structura de conducere va:

 • aproba o structura functionala care sa asigure un proces decizional clar, transparent, formalizat adecvat, pentru care alocarea responsabilitatilor si a competentelor face posibila realizarea obiectivelor de afaceri si a performantelor bugetate, asigura un control exhaustiv al activitatii si un management orientat atat spre performanta cat si spre controlul adecvat al riscurilor;
 • analiza si autoevalua activitatea structurii de conducere, pentru a identifica riscurile de nefunctionare sau generatoare de disfunctionalitati/suprapuneri/ pierderi si pentru a stabili, pe cale de consecinta, solutii alternative de functionare/administrare/control (vor fi avute in vedere solutii alternative in cazul unor cauze care fac imposibila prezenta fizica a functiilor-cheie si a personalului important pentru continuitatea activitatii, pentru care trebuie asigurata succesiunea, reactia in cazul lipsei unor autorizari din partea organelor de supraveghere, situatii speciale privind imposibilitatea prezentei efective a unor factori din structura de conducere in procesul decizional sau incidenta unor riscuri de imagine/ reputationale in legatura cu acestia, etc.);
 • aproba structura unui circuit informational sigur si complet, facil si integrat in acord cu structura operationala care sa permita accesul controlat la informatie, dar si sa faciliteze realizarea obiectivelor individuale si colective, in Cupru Min, in conditii de securitate, siguranta, transparenta si eficienta. Circuitul informational este reflectat in reglementarile interne ale companiei pe domenii de activitate asigurand in cadrul fiecarui circuit legaturile cu structura de conducere a Cupru Min;

III. Consiliul de Administratie – organ de supraveghere si componenta esentiala a structurii de conducere

Completand regulile si responsabilitatile statutare expuse in Actul Constitutiv, prezenta reglementare completeaza statutul juridic, rolul, responsabilitatile si atributele Consiliului de Administratie, asa cum sunt acestea stabilite in legislatia relevanta.

Legislatia specifica societatilor comerciale, precum si Actul Constitutiv al Cupru Min  vor prevala in cazul oricarui conflict care se poate ivi intre regulile si procedurile continute in acest document sau in interpretarea acestuia. 

Prezenta reglementare descrie, in masura in care se pot prevedea, drepturile, sarcinile si obligatiile, metodologia de lucru, procedurile din cadrul sedintelor, luarea deciziilor si alte reglementari care nu sunt prevazute specific in Actul Constitutiv. In acest fel, fiecarui membru al CA i se cere sa se conformeze strict cu acestea, in orice moment. 

Problemele care nu sunt acoperite in mod special in acest document, pot fi decise de catre CA, care poate sa integreze, schimbe, amendeze sau anuleze in totalitate sau partial orice reglementare in orice moment, daca masura este in concordanta cu legislatia in vigoare, actele normative emise de autoritatile cu drept de reglementare si Actul Constitutiv, iar asemenea modificari sunt adoptate cu aprobarea majoritatii membrilor prezenti la sedinta, atata timp cat la sedinta participa cel putin 3/4 din numarul membrilor CA.

a1). Componenta si conditii 

Administratia Cupru Min  este incredintatã de cãtre Adunarea Generala a Actionarilor unui Consiliu de Administratie ales pentru cate un mandat cu durata de 4 ani, compus din 5 administratori, alesi de catre actionari, in cadrul AGA, fie cu ocazia expirarii mandatului, fie punctual, in situatia existentei unuia sau mai multor posturi vacante. 

Consiliul de Administratie este, organul cu functie de supraveghere si poate avea urmatoarea structura: 

 • Presedintele Consiliului de Administratie al companiei. 
 • Vicepresedinti CA;
 • membri.

Criteriile de eligibilitate in Consiliul de Administratie sunt cele prevazute in legislatia specifica, precum si cele prevazute in Actul Constitutiv al Cupru Min   SA.

a2). Prevederi legale

Consiliul de Administratie se informeaza si intervine dupa necesitati pe orice cale si in orice moment din orice sector de activitate si la orice nivel ierarhic asupra problemelor pe care le considera de interes pentru buna functionare a Cupru Min. 

Hotararile Consiliului de Administratie vor fi comunicate Conducerii Executive prin Secretariatul CA.

Membrii CA nu se vor implica in indeplinirea sarcinilor operationale – acestea fiind un atribut exclusiv al conducerii executive.

Sarcinile membrilor CA sunt descrise in mod specific in Actul Constitutiv si in reglementarile legale incidente. 

Fiecarui membru individual al CA i se solicita sa semneze o Declaratie drept confirmare a angajamentului membrului CA cu privire la respectarea obligatiilor continute in acest document.

Autoevaluarea membrilor CA legata de performanta activitatii desfasurate, se relizeaza anual si se raporteaza actionarului. 

In conformitate cu prevederile reglementarilor Cupru Min aplicabile, membrii CA se supun urmatoarelor cerinte de eligibilitate:

 • trebuie sa dispuna de reputatie si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii companiesi responsabilitatilor incredintate, pentru asigurarea unui management prudent si sanatos al Cupru Min ;
 • indeplinirea cerintei de experienta profesionala necesita cunostinte teoretice si practice adecvate cu privire la activitatile ce urmeaza a fi desfasurate de Cupru Min ;
 • calificarea si experienta profesionala trebuie sa fie compatibila cu functia detinuta;

a3) Presedintele Consiliului de Administratie 

Alegerea Presedintelui/Vicepresedintelui CA

Presedintele si Vicepresedintele Consiliului de Administratie vor fi alesi de Consiliul de Administratie dintre membrii sai.

In cazul absentei Presedintelui, sedintele Consiliului de Administratie vor fi conduse de Vicepresedintele CA, care va indeplini sarcinile, cu aceleasi privilegii, sarcini si responsabilitati ca si Presedintele titular. 

***