Cod de etică

 

CODUL DE ETICĂ  AL CUPRU MIN S. A.

CUPRINS
Cap.I. Introducere
Cap. II. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului
– Eliminarea oricarei forme de munca fortata
– Egalitatea de tratament
– Promovarea securitatii si sanatatii in munca
– Protectia mediului inconjurator
Cap. III. Dezvoltarea dialogului economic si social
Cap. IV. Dezvoltarea competentelor
– Egalitatea de tratament
– Dezvoltarea instruirii
– Evolutia profesionala
Cap. V. Norme obligatorii
– Dreptatea si echitatea
– Eliminarea conflictului de interese
– Prevenirea si combaterea coruptiei
– Legalitatea
– Confidentialitatea informaţiilor
– Confidentialitatea datelor personale ale angajatilor
– Profesionalismul si valorificarea resurselor umane
– Responsabilitatea personala si profesionala
– Transparenta
– Loialitatea/fidelitatea faţă de societate
Cap. VI. Norme de comportament in cadrul societatii
– Respectul si toleranta
– Colegialitatea, generozitatea si omenia
– Cumpatarea, moderatia si decenta
– Conduita profesională
– Comportamentul şi atitudinea profesională
Cap. VII. Asigurarea integritatii patrimoniului
– Protectia si utilizarea patrimoniului
– Integritatea operaţiunilor/tranzacţiilor
– Evidenta si gestiunea documentelor
– Prevenirea spalarii banilor si a finanţarii actelor de terorism
Cap. VIII. Relaţiile cu partenerii de afaceri
– Relatiile cu clientii
– Relatiile cu furnizorii
Cap. IX. Relatiile cu comunitatea si institutiile publice
– Relatiile cu comunitatile locale
– Relatiile cu institutiile publice
Cap. X. Aplicarea normelor prevazute de Codul de etica
– Comisia de etica
– Sanctiuni
– Dispozitii finale
Anexe

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

Art. (1) Prezentul Cod de etică, defineste idealurile, principiile si normele morale pe care angajatii si colaboratorii CUPRU MIN S.A. consimt sa le respecte si sa le aplice in activitatea desfaşurată.
1 Codul respectă Constituţia ţării, legislatia in vigoare privind munca, nediscriminarea si egalitatea de sanse, regulamentele interne şi legislatia care reglementează domeniul de activitate şi este anexă la Regulamentul Intern al CUPRU MIN S.A..
2 Codul prezinta valorile fundamentale care trebuie insusite si respectate pentru prevenirea si rezolvarea conflictelor etice, descurajarea practicilor imorale si sanctionarea abaterilor de la valorile Societatíi.
3 Acest Cod nu contine raspunsuri la toate problemele, dilemele etice care vor aparea vor fi rezolvate prin aplicarea principiilor prevazute de prezentul Cod si prin judecarea corecta si obiectiva a situatiilor de fapt.
Art. (2) Obiectivele Codului de etică vizeaza:
– promovarea valorilor si a principiilor etice;
– crearea unui climat etic adecvat activitatii profesionale, in acord cu scopurile Societatii;
– prevenirea si rezolvarea conflictelor etice;
– descurajarea practicilor imorale si sanctionarea abaterilor de la valorile Societatii;

Intenţia expresă a acestui Cod de etică nu este de a moraliza, ci de a responsabiliza!

Prin aderarea la acest Cod, angajaţii Societatii vor participa la aplicarea lui şi vor lua măsuri pentru a descuraja, a preveni, semnala şi corecta eventualele comportamente lipsite de etică.
Art. (3) Prezentul Cod cuprinde dispozitii normative aplicabile tuturor angajatilor (indiferent de functia ocupata), din care deriva drepturi si obligatii. Fiecare angajat trebuie sa cunoasca si sa actioneze in conformitate cu prevederile acestui Cod.
1 Codul nu se substituie in nici un caz legilor, reglementarilor sau altor coduri si nici principiilor si regulilor care rezulta din alte politici si proceduri interne. Astfel, legile au prioritate fata de principiile etice, insa principiile etice au intiietate fata de regulamentele interne ori fata de deciziile la diferite nivele.
2 Codul si aplicarea lui nu exclud si nu inlocuiesc drepturile si obligatiile legale. El coreleaza relatiile pur contractuale cu increderea, atasamentul si responsabilitatea, protejand Compania si angajatii onesti de un comportament nedrept, necinstit sau oportunist si promoveaza o imagine pozitiva a Societatii.
3 Prin aplicarea cu maxima seriozitate a Codului, se deschid largi perspective pentru rezolvarea rapida si eficienta a problemelor de echitate si discriminare, fara conotatii legale, dar care pot afecta persoanele vizate.

CAPITOLUL II. RESPECTAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI

Art. (4) Eliminarea oricarei forme de munca fortata
1 Societatea asigura dreptul fiecarui angajat la libera alegere a locului de munca si a profesiei pe care urmeaza sa o presteze.
2 Principiul libertăţii muncii apare ca un principiu complex care garantează nu numai libertatea de a încheia un contract individual de muncă şi de a negocia cu privire la conţinutul acestuia, dar şi dreptul angajatului de a pune capăt raportului juridic de muncă.

Art. (5) Egalitatea de tratament
1 Este interzisa orice discriminare, directa sau indirecta fata de un angajat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, varsta, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.
2 Orice angajat care presteaza o munca beneficiaza, fara nici o discriminare, de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale.

Art. (6) Promovarea securitatii si sanatatii in munca
1 Se actioneaza in vederea implementarii politicilor si metodelor de prevenire activa a riscurilor care ar putea sa afecteze sanatatea si securitatea angajatilor, controland in mod regulat aplicarea si masurarea eficienta a acestora.
2 Directii de actiune: responsabilizarea intregului personal pentru ocrotirea sanatatii, pentru prevenirea accidentelor de munca, organizarea proiectarii si dezvoltarii mijloacelor de productie, astfel incat sa ofere cele mai bune conditii de munca posibile.

Art. (7) Protectia mediului inconjurator
1 Activitatea Societatii este orientata catre protejarea mediului inconjurator, imbunatatirea protectiei acestuia si asigurarea compatibilitatii intre initiativa economica si exigentele de tip ambiental.
2 Sensibilizarea si responsabilizarea angajatilor Societatii se concretizeaza in actiuni menite sa protejeze resursele naturale şi sa reduca deseurile si produsele poluante.

CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA DIALOGULUI ECONOMIC SI SOCIAL

Art. (8) Societatea actioneaza pentru dezvoltarea unei relatii de incredere la toate nivelurile, incurajand personalul sa se exprime in mod liber si justificat, in special pentru imbunatatirea mediului sau de lucru.
1 Calitatea schimburilor de informatii si a comunicarii intre oricare dintre angajati si membrii conducerii Societatii este un element central al dialogului social.
2 Societatea se angajeaza sa asigure in timp util informarea reprezentantilor personalului si sa-si respecte obligatiile legale.

Art. (9) Dreptul de asociere si libertatea sindicala Societatea recunoaste fenomenul sindical si dreptul angajatilor de a se constitui în organizatii sindicale conform alegerii lor si se angajeaza sa protejeze membrii si responsabilii sindicali, sa nu aplice nici o discriminare in ceea ce priveste persoanele care au aderat la organizatiile sindicale.

CAPITOLUL IV. DEZVOLTAREA COMPETENTELOR

Art. (10) Egalitatea de tratament
1 Recrutarea personalului si gestionarea evolutiei profesionale si/sau manageriale se realizeaza in cadrul Societatii fara nici o discriminare de varsta, sex, rasa, nationalitate, religie handicap, orientare sexuala, opinii politice, filozofice sau sindicale.
2 Toti angajatii au dreptul sa lucreze in mediu protejat de orice forma de ostilitate sau de hartuire.

Art. (11) Dezvoltarea instruirii
Societatea permite fiecarui angajat al sau, indiferent de locul de munca , varsta, sex sau functie, sa aiba acces, de-a lungul carierei, la actiunile de instruire necesare exercitarii in bune conditii a profesiei si construirii parcursului sau profesional.

Art. (12) Evolutia profesionala
1 Societatea se obliga sa asigure sanse egale pentru evolutia profesionala, incurajand fiecare angajat sa se preocupe permanent de acest aspect.
2 Se acorda o atentie deosebita mobilităţii interne a angajaţilor si gestionarii acesteia, atat pe termen scurt cât şi pe termen mediu.

CAPITOLUL V. NORME OBLIGATORII

Art. (13) Dreptatea şi echitatea garanteaza ca toti angajatii vor fi tratati in acest spirit, respectand competentele oricarei functii si a oricarui rol din ierarhia Societatii si fara a permite discriminarea, exploatarea, abuzul de putere.
1 Nediscriminarea si egalitatea de sanse – Societatea asigura cadrul necesar pentru egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea personala a fiecarui angajat.
2 Se interzic practicile care dezavantajează persoane în funcţie de rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, stare materială, mediu de provenienţă în legătură cu relaţiile sociale şi profesionale referitoare la: anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante; încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; stabilirea remuneraţiei şi a recompenselor sau a beneficiilor, altele decât cele de natură salarială; informarea şi consilierea profesională; dezvoltarea şi promovarea profesională; evaluarea performanţelor individuale; aplicarea măsurilor disciplinare; dreptul de a adera la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta.

Art. (14) Eliminarea conflictului de interese
Conflictul de interese intervine atunci cand persoana care exercita o functie de autoritate, ar putea fi influenta in adoptarea unei decizii sau in indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor ce ii revin, de un interes material personal, direct sau indirect.
1 Angajatilor le este interzis a desfasura activitati pentru atingerea unui obiectiv sau interes diferit de cel al Societatii, pentru a obtine avantaje cu caracter personal.
2 Persoana care are un interes material personal, nu va participa direct sau prin reprezentanti la dezbaterile asupra problemei in care are un conflict de interese si se va abtine de la a participa sau de a influenta decizia privind aceasta situatie.
3 Orice persoana care are, ori crede ca ar putea avea un conflict de interese, va informa conducerea Societatii in legatura cu natura si intinderea interesului sau relatiei sale materiale.
4 Angajatii companiei trebuie sa respecte politica privind conflictul de interese pentru eliminarea practicilor precum favoritismul si nepotismul, aplicarea unor standarde duble in apreciere si evaluare, ori acte de persecutie sau razbunare, pe care Societatii, de altfel, le repudiaza.
Art. (15) Prevenirea şi combaterea corupţiei
Coruptia genereaza tratament inechitabil, nedreptati si favoritisme, submineaza aplicarea principiului meritului si creeaza suspiciune si neincredere. Prin coruptie nesanctionata se poate ajunge la o cultura institutionala corupta.
1 Politica Societatii nu permite angajatilor sa solicite sau sa accepte avantaje, bunuri sau servicii de la clienti, furnizori sau oricare alte persoane cu care intra in contact ca urmare a indeplinirii sarcinilor de serviciu.
2 Solicitarea sau acceptarea unor avantaje de catre un angajat ca urmare a functiei detinute sau atributiilor sale la locul de munca, reprezinta in sine o infractiune.
3 Vor fi sanctionate sever din punct de vedere institutional si vor fi sesizate organele de urmarire penala in cazul in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, actele de coruptie ca: mita, tentativa de mituire, practicarea interventiilor ierarhice sau colegiale etc.

4 Este interzis favoritismul, indiferent de criterii (prietenie, rudenie, afaceri, afiliere de orice tip etc.). Favoritismul nu se confunda cu preferinta pe baza de competente demonstrate.
5 Acceptarea cadourilor simbolice, fără semnificaţie materială, este legitima doar atunci cand este evident ca nu este de natura sa influenteze direct sau indirect derularea unei activitati, procesul de evaluare, de angajare sau de promovare.

Art. (16) Legalitatea
1 Activitatea Societatii se desfasoara respectand prevederile legale in vigoare, normele de etica profesionala si regulamentele interne.
2 Incalcarea legii nu este permisa si de aceea nu se vor promova activitati despre care se cunoaste ca sunt contrare prevederilor legilor in vigoare.
3 Nimeni, de la nici un nivel, nu are autoritatea de a solicita incalcarea sau eludarea legii.
4 Structurile functionale trebuie sa se pregateasca permanent pentru asigurarea capacitatii de abordare legala a oricarei situatii.

Art. (17) Confidenţialitatea informaţiilor
1 Societatea actioneaza pentru pastrarea confidentialitatii informatiilor aflate in posesia sa, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
2 Protectia datelor este gestionata prin proceduri interne specifice, care asigura accesul exclusiv al celor avizati si numai in scopuri profesionale.
3 Angajatilor le este interzisa utilizarea informatiilor cu caracter confidential in scopuri ce nu au legatura cu exercitarea propriei activitati profesionale precum si divulgarea informatiilor care nu sunt destinate publicitatii. Furnizarea acestor informatii are loc numai in conditii expres si limitativ prevazute de lege.
4 Nerespectarea acestei reguli poate constitui obiectul unor urmariri administrative, civile sau penale.

5 Angajatii au obligatia de a gestiona datele si informatiile clasificate detinute, cu respectarea stricta a normelor stabilite in acest sens prin legi si alte acte normative..
6 Angajatii sunt responsabili pentru gestionarea informatiilor pe care le creeaza, le primesc, le prelucreaza sau le transmit.
7 Angajaţii al caror contract de munca inceteaza, sunt obligati sa pastreze secretul tuturor informatiilor confidentiale si clasificate detinute in perioada cat au fost angajati ai Societatii.
8 Obligatia de aplicare a acestei restrictii este nelimitata in timp, daca nu se obtine un aviz de declasificare sau divulgare a respectivelor informatii.

Art. (18) Confidenţialitatea datelor personale ale angajaţilor
1 Societatea si angajatii sai se angajeaza sa foloseasca informatiile cu caracter privat in conformitate cu normele de referinta in vigoare.
2 Datele privind viata privata a angajatilor, evaluarea performantelor, avansarea si remunerarea lor, trebuie sa ramana confidentiale.
3 Accesul la aceste informatii este permis numai persoanelor autorizate.

Art. (19) Profesionalismul şi valorizarea resurselor umane
Profesionalismul reprezinta scopul moral principal al fiecarui angajat si de aceea Societatea actioneaza in vederea asigurarii unui grad adecvat de profesionalism in indeplinirea sarcinilor atribuite angajatilor, orientandu-se catre valorizarea competentelor propriilor resurse, facilitand accesul acestora la mijloace eficiente de formare profesionala, de perfectionare si de dezvoltare.

1 Profesionalismul asigura cresterea prestigiului Societatii, angajatii sai reprezentand factorul indispensabil al succesului.
2 Tinand cont de acest fapt, Societatea apara si promoveaza valoarea resurselor sale umane pentru a-si imbunatati si spori forta competitiva, reprezentata de abilitatile fiecarui angajat.
3 Desfasurarea unor activitati de calitate, utilitatea si excelenta profesionala sunt incurajate si apreciate, in timp ce impostura, amatorismul, superficialitatea, laudarosenia, dezinteresul si plafonarea sunt respinse.

Art. (20) Responsabilitatea personală şi profesională
Este angajarea constienta si voita intr-o actiune si presupune implicarea persoanei respective in solutionarea, in cele mai bune conditii, a indatoririlor care ii revin si pe care si le asuma. Fiecare persoana respunde pentru faptele sale.
1 Principiul responsabilitatii personale si profesionale impune evitarea comportamentului unui angajat de natura a provoca rau unei alte persoane si, totodata, adoptarea unui comportament respectuos in scopul mentinerii unui climat adecvat.

Atunci cand exista o divergenta de opinii, o disensiune intre doi sau mai multi angajati, pentru a nu degenera situatia intr-un conflict, este indicat ca persoanele respective sa dea dovada de maturitate, sa discute deschis, sa analizeze problema,sa-i determine cauzele si sa gaseasca impreuna o modalitate de solutionare a acesteia.
In cazul in care persoanele implicate nu gasesc o cale amiabila de rezolvare sau doresc o opinie impartiala cu privire la respectiva problema, se vor adresa conducatorului ierarhic, conducerii unitatii sau Comisiei de etica. Este bine ca orice neantelegere care apare in relatiile de serviciu intre angajati sa fie analizata si rezolvata cu calm si seriozitate, in scopul prevenirii situatiilor tensionate.
Principala premisa de la care se porneşte este aceea ca fundamental avem aceleasi obiective si ca trebuie sa gasim impreuna caile, resursele sau formele prin care le putem atinge.
In solutionarea problemelor trebuie sa avem o atitudine deschisa, matura, sa fim capabili sa ne evaluam pe noi insine si sa ne asumam propriile erori.

2 Angajatii vor evita ca prin propriul comportament, atat in timpul orelor de program cat in afara acestora, sa aduca prejudicii imaginii Societatii.
3 Comportamentul in afara orelor de program care afecteaza performantele in serviciu ale angajatului, este inacceptabil.
4 Societatea garanteaza angajatilor dreptul de a sesiza persoanelor abilitate, intemeiat si argumentat, incalcarile standardelor profesionale si de calitate precum si drepturile membrilor sai.
Este incurajata dezbaterea deschisa, loiala, principiala si in respect reciproc privind datele contradictorii, diferentele de opinie, de abordare si de concepere a practicilor.
5 Managerii trebuie sa fie model de comportament etic si sa promoveze un climat organizational in care valorile, politicile si standardele de etica sa fie cunoscute si respectate.
6 In cadrul Societatii, caile de comunicare sunt deschise, atat dinspre management catre angajati cat si dinspre angajati catre management, comunicarea fiind bazata pe incredere si respect reciproc intre angajatii de la toate nivelurile ierarhice.

7 Nu sunt permise: dezinformarea, calomnierea, denigrarea publica a activitatii Societatii si a angajatilor sai de catre membrii acesteia.
Art. (21) Transparenţa
1 Societatea isi propune respectarea principiului transparentei acelor categoriilor de informatii care intereseaza membrii Societatii.
2 Informatiile furnizate vor fi complete, clare si exacte, astfel incat sa permita celor carora le sunt adresate, luarea unor decizii in deplina cunostinta de cauza.
3 Conducerea ia masuri ca reteaua Intranet sa contina toate informatiile de interes pentru angajati.
4 Se interzice ascunderea, falsificarea sau denaturarea informatiilor la care angajaţii au dreptul.

Art. (22) Loialitatea/fidelitatea faţă de Societate
Este o obligatie de onoare pentru toti angajatii Societatiii, aceasta fiind rasplatita atat moral cat si material. Angajatii trebuie sa apere in mod loial prestigiul Societatii, evitand orice fapt care ar putea produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia.
(1) Se va aduce la cunostinta conducerii orice eveniment, afirmatie, declaratie sau alte aspecte de aceasta natura, care s-au produs in prezenta lor si care aduc atingere directa sau indirecta integritatii Societatii, angajatilor sai, imaginii publice sau bunului lor renume.

CAPITOLUL VI. NORME DE COMPORTAMENT AGREATE DE SOCIETATE

Art. (23) Respectul şi toleranţa
Acestea reprezinta valori morale pe care Societatea le pretinde de la toti membrii in vederea crearii si mentinerii unui climat de confort spiritual si de amabilitate. Societatea actioneaza pentru dezvoltarea unei colectivitati in cadrul careia este respectata demnitatea fiecarui membru, intr-un climat liber de orice manifestare si forma de exploatare, hartuire, umilire, dispret, amenintare sau intimidare.Respectul si toleranta trebuie sa se manifeste atat pe orizontala – intre persoane cu acelasi statut –cat si pe verticala. Lipsa respectului si tolerantei in relatiile ierarhice pe verticala poate conduce la abuz de putere, hartuire, insulta si inechitati.
1 Societatea se angajeaza sa asigure exercitarea autoritatii intr-o maniera corespunzatoare, corecta, fara nici un fel de abuz si garanteaza, in special, ca autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii in detrimentul demnitatii unui angajat ci ca deciziile luate cu privire la organizarea relatiilor de munca vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajati.
2 Bunavointa si grija nu trebuie sa submineze impartialitatea si nu pot fi folosite ca pretext pentru partiniri .Respectul fata de ceilalti presupune ca disputele sa se rezolve prin argumente rationale si nu prin utilizarea unor tipuri de limbaj (cuvinte, etichetari, stil si ton) sau actiuni care reprezinta atacuri la persoana..
3 Compania adera la valoarea tolerantei fata de diferentele intre oameni, intre opinii, credinte si preferinte intelectuale.
4 Manifestarile misogine, rasiste, sovine, xenofobe si hartuirea sunt repudiate cu fermitate de Societate si sanctionate de aceasta.

Art. (24) Colegialitatea, generozitatea şi omenia

1 Sunt apreciate si sustinute atat in relatiile interumane din cadrul Societatii, cat si in afara acesteia, contribuind la crearea unui climat de siguranta, incredere si intrajutorare.
2 Sunt astfel incurajate aprecierea, mandria si recunostinta fata de cei merituosi, compasiunea, sprijinul fata de cei aflati in nevoie, amabilitatea, politetea, altruismul, intelegerea, solidaritatea si promptitudinea fata de toti membrii Societatii.
3 In cadrul Societatii sunt descurajate comportamentele care denota invidie, cinism, vanitate, lipsa de amabilitate, dezinteres.

Art. (25) Cumpătarea, moderaţia şi decenţa
1 Se recomanda in comportament, limbaj si tinuta vestimentara pentru toate categoriile de personal.Aspectul angajatului nu trebuie sa fie provocator sau neangrijit.
2 Nerespectarea etichetei vestimentare este considerata drept incalcare a disciplinei de munca si poate atrage sanctionarea disciplinara.
3 Prin aceasta se evita orice forma de exces care ar putea conduce la crearea de tensiuni interumane si deteriorarea climatului.

Art. (26) Conduita profesională
Conduita profesională, în accepţiunea prezentului Cod, desemnează comportamentele, atitudinile, ţinuta şi condiţiile de muncă ce definesc Societatea, la nivel colectiv şi salariaţii la nivel individual, fiind reflectarea pozitivă a viziunii, misiunii şi valorilor promovate de Societate pe care salariaţii au obligaţia să le respecte.
1 Regulile de conduită sunt foarte simple, dar dacă un angajat are dificultăţi într-o anumită situaţie va trebui să aplice următoarele reguli de bun simţ:
– Nu faceţi nimic ce este ilegal sau împotriva eticii;
– Nu folosiţi vreunul din bunurile Societatii în beneficiul propriu;
– Nu va angajati in activităţi sau tranzacţii care exced obiectului de activitate al Societatii si cadrului legal;
– Nu faceţi nimic ce v-ar impune să fiţi necinstit;
Căutaţi consiliere când sunteţi în dubiu, aplicând politica guvernanţei corporative. Un angajat respectă conduita profesională în cadrul Societatii în situaţia în care :
– prestează serviciile într-o manieră profesionistă, independentă şi imparţială, în mod cinstit şi în deplină concordanţă cu metodele, practicile şi politicile aprobate la nivelul companiei;
– constatările şi rezultatele asupra activităţii sale sunt corect documentate şi nu sunt modificate în mod necorespunzător;
– tranzacţiile sunt corect înregistrate în toate registrele pe baza documentaţiilor corespunzătoare emise ;
– achiziţiile de bunuri şi servicii sunt făcute în mod corect şi transparent pentru a asigura cea mai bună calitate şi cel mai bun preţ într-un proces competitiv, iar contractele nu sunt încheiate pe baza preferinţelor personale;
– nu primeşte avantaje sau foloase necuvenite pentru a influenţa deciziile sau acţiunile Companiei;
– protejează interesele şi imaginea Societatii;
– respectă dispoziţiile legale în vigoare;
– respectă programul de lucru stabilit în cadrul Societatii;
– asigură integritatea bunurilor aflate în proprietatea Societatii;
– îşi respectă colegii de muncă (deschidere, transparenţă şi corectitudine în relaţiile cu colegii, subordonaţii şi superiorii);
– protejează informaţiile neclasificate care nu sunt disponibile publicului şi pentru care există un interes pentru a le păstra confidenţialitatea, cum ar fi:
informaţii privind afacerile companiei, inclusiv detalii despre clienţi, date comerciale sau financiare, procedee şi metode;
– informaţii încredinţate de terţi sub obligaţia de confidenţialitate;
– informaţii privind datele personale ale angajaţilor ;
– respectă în activitatea sa toate celelalte prevederi ale Regulamentului intern .
2 Relaţiile interpersonale la locul de muncă trebuie să se bazeze pe încredere reciprocă şi loialitate faţă de colegi şi faţă de Societate. Demnitatea şi respectul reciproc sunt responsabilităţi importante pe care le avem atât faţă de noi înşine, cât şi faţă de Societate.

Art. (27) Comportamentul şi atitudinea profesională
Comportamentul şi atitudinea profesională se referă la îndeplinirea de către salariati a atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine, în acelaşi timp având grijă să nu prejudicieze imaginea şi interesul Societatii prin comportamentul lor atât la serviciu, cât şi în afara acestuia.
1 Locul de muncă trebuie să fie un mediu atractiv şi plăcut la care să contribuie fiecare angajat.
2 Relaţiile de muncă cu ceilalţi angajaţi, indiferent că sunt colegi, subordonaţi sau manageri, trebuie tratate ca un parteneriat în care comportamentul individual este guvernat de angajamentul colectiv.
3 Următoarele comportamente ale angajatului manifestate în activitatea presupusă de această calitate se constituie în abateri disciplinare grave, fără a fi limitate la acestea:
– comportamentul imoral, abuziv, ameninţător sau violent;
– orice comportament care transformă mediul de lucru dintr-unul normal într-unul ostil, neplăcut, contraproductiv şi antisocial pentru Societate, angajaţi, clienţi şi parteneri de afaceri ai acesteia;
– comportamentul voit necooperant cu colegii în rezolvarea sarcinilor de serviciu;
– insubordonarea;
– lipsa de respect faţă de manageri sau ceilalţi salariaţi ai Societatii şi sau faţă de clienţi;
– hărţuirea angajaţilor determinată prin:
reducerea angajatului la tăcere prin interzicerea exprimării punctului de vedere şi neimplicarea acestuia în acţiuni de comunicare (modalitate specifică şefilor);
o izolarea fizică a unui angajat;
o nevalorificarea intenţionată a întregului potenţial a unui angajat;
o ridiculizarea unei persoane; sunt luate în derâdere chiar şi lucruri care în mod uman, etic şi legal nu pot fi ridiculizate;
– hărţuirea şefilor/managerilor ca efect al evitării răspunderii faţă de documentele elaborate sau motivat de neînţelegerea sarcinilor ce le revin;
– alte abateri disciplinare care prin consecinţele produse şi prin împrejurările în care au fost săvârşite pot fi considerate de către angajator ca fiind abateri grave.
4 Angajaţii Companiei au obligaţia ca în activitatea la locul de muncă să aibă o ţinută profesională şi un aspect general îngrijit, prin care să nu afecteze interesele şi imaginea companiei. Acestea vor fi adecvate specificului activităţii care revine angajatului şi standardelor de afaceri în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Pentru activităţi ce necesită echipament special, angajatul are obligaţia de a purta echipamentul de protecţie pus la dispoziţie de companie.

CAPITOLUL VII. ASIGURAREA INTEGRITATII PATRIMONIULUI

Art. (28) Protecţia şi utilizarea patrimoniului
1 Angajatii au obligatia de a asigura protectia activelor patrimoniului Societatii si de a le
folosi eficient. Utilizarea bunurilor Societatii in scopuri ilegale, imorale sau personale, fara aprobare, este interzisa.
2 Pentru asigurarea protectiei si bunei utilizari a activelor din patrimoniul Societatii, angajatii trebuie:
– sa intreprinda toate masurile pentru prevenirea sustragerii bunurilor Societatii, pagubelor si abuzurilor;
– sa raporteze conducatorului ierarhic cazurile cunoscute de sustragere a bunurilor Societatii, pagubele si abuzurile;
– sa utilizeze bunurile din patrimoniul Societatii doar in scopuri de serviciu.
3 Informatia, tehnologiile, utilajele, echipamentele de calcul, produsele software pot fi folosite doar in interesul serviciului. Se interzice cu desavarsire efectuarea oricaror modificari la configuratiile hardware a calculatoarelor aflate in proprietatea Societatii. Atunci cand indeplinirea atributiilor de serviciu impun efectuarea unor modificari in configuratiile hardware sau software a calculatoarelor, se va apela le serviciile personalului specializat din cadrul Oficiului de calcul.

Art. (29) Integritatea operaţiunilor/tranzacţiilor
1 Toate activele, pasivele, cheltuielile si alte tranzactii realizate de Societate trebuie sa fie inregistrate in conturile si registrele proprii conform cu principiile, regulile si legile aplicabile.
2 Documentele referitoare la tranzactiile comerciale sau financiare trebuie sa le reflecte cu exactitate.
3 Nu poate fi aprobata sau efectuata nici o plata in cazul in care aceasta este destinata, prin intentie exprimata sau cunoscuta, spre a fi folosita, in intregime sau partial, in alt scop decat cel cuprins in documentul care prevede plata respectiva.
4 Nu exista nici un motiv pentru care in documentele contabile ale Societatii sa fie facuta vreo inregistrare falsa, nefundamentata sau fara document justificativ.

Art. (30) Evidenţa şi gestiunea documentelor trebuie efectuate in conformitate cu legislatia si reglementarile in vigoare. In scopul asigurarii integritatii sistemului de evidenta, toti angajatii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte procedurile de pastrare a documentelor, inclusiv modalitatile de primire, transmitere si distrugere a acestora.
1 Angajatilor le este interzisa distrugerea sau efectuarea unor modificari neautorizate in documente, daca acest fapt este interzis prin lege sau reglementari interne.
2 Nici un angajat nu are dreptul sa distruga, sa modifice, sa solicite distrugerea sau introducerea modificarilor in documente in scopuri ilegale (in categoria documentelor se includ si copiile, fisierele electronice, inregistrarile de orice fel).

Art. (31) Prevenirea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism
1 Angajatii Societatii. au datoria sa fie la curent cu prevederile legale si normele interne referitoare la prevenirea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism.
2 Orice suspiciune ca abaterile de la normalitate au ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, tranzactiile suspecte, operatiunile care prezinta anomalii si nu sunt in concordanta cu activitatea obisnuita, vor fi de urgent aduse la cunostinta conducatorului unitati

CAPITOLUL VIII. RELATIILE CU PARTENERII DE AFACERI

Art. (32) Societatea isi deruleaza relatiile contractuale utilizand practici de afaceri oneste si legale si actioneaza in urmatoarele directii:
– desfasurarea activitatii la cele mai inalte standarde de profesionalism si moralitate, in vederea satisfacerii intereselor si exigentelor partenerilor de afaceri;
– eforturi constante pentru castigarea reputatiei de partener de afaceri de incredere, integru si competent;
– cultivarea respectului fata de toti partenerii de afaceri, neutilizarea metodelor neloiale si incorecte in raporturile cu acestia, indiferent de dimensiunile afacerii, de profilul activitatii, de natura proprietatii;
– promovarea concurentei loiale in raporturile de afaceri;
– abtinerea de la promovarea in contracte a unor clauze abuzive;
– cautarea unor solutii amiabile, prin negocieri, mediere si compromisuri, in cazul diferendelor aparute pe parcursul realizarii raporturilor de afaceri;
– respectarea deciziilor definitive si irevocabile date de instantele judecatoresti in litigiile contractuale;
– utilizarea formelor corecte de publicitate si reclama si abtinerea de la actiuni care ar putea prejudicia imaginea, interesele sau produsele altor intreprinzatori;
– respectarea drepturilor de proprietate industriala si intelectuala ale tuturor partenerilor de afaceri si luarea de masuri ferme pentru protectia drepturilor proprii.
Este interzisa obţinerea avantajelor prin intermediul manipularii, tainuirii, utilizand informatii confidentiale sau orice alta practica incorecta de afaceri.

Art. (33) Relaţiile cu clienţii
1 Societatea este un furnizor care isi concentreaza eforturile pentru satisfacerea cerintelor clientilor, a tuturor cerintelor referitoare la produse, precum si a celor de reglementare, conform politicii in domeniul calitatii. Relatiile cu clientii se bazeaza pe practici legale, eficiente si corecte, in vederea constituirii unor relatii de durata.
2 Se va acorda tratament egal tuturor clientilor, interzicandu-se tratarea acestora in mod preferential, pe criterii de prietenie, simpatie etc.
3 Angajatii Societatii vor promova normele etice in relatiile cu clientii invocand, ori de cate ori este nevoie, prevederile Codului de conduita etica, standardele profesionale ale Societatii si nu vor incerca sa obtina avantaje prin utilizarea informatiilor confidentiale de care au cunostinta.

Art. (34) Relaţiile cu furnizorii
1 Selectarea furnizorilor trebuie sa se bazeze pe calitate, necesitate, performanta si cost, cu
respectarea stricta a legislatiei.
2 Relatiile de afaceri cu furnizorii trebuie sa se deruleze in conditii de respect reciproc, corectitudine si incredere.
3 Pe perioada negocierilor, precum si cea de derulare a contractelor cu furnizorii, se vor promova interesele Societatii, conform legii, angajatii antrenati in aceasta activitate actioneaza pentru sesizarea celor mai bune oportunitati, facand abstractie de orice favoare bazata pe relatii de prietenie sau pe criterii de discriminare, interzise prin aceste principii etice.

CAPITOLUL IX. RELATIILE CU COMUNITATEA SI INSTITUTIILE PUBLICE

Art. (35) Relaţiile cu comunitatea
1 Compania este interesata de sprijinirea activitatilor locale de interes general, in limita posibilitatilor.
2 Sponsorizarile si donatiile se aproba de catre conducerea Societatii, in limita sumelor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli.
3 Angajatii pot face parte din formatiuni politice care nu sunt ilegale, in conditiile in care activitatile politice in care sunt antrenati nu le afecteaza performanta profesionala si nu fac propaganda la locul de munca.

Art. (36) Relaţiile cu instituţiile publice
1 Toate relatiile dintre Societate si insitutiile publice sunt bazate pe principii de corectitudine, transparenta, colaborare si neamestec, cu respectarea rolului fiecareia dintre parti.
2 Societatea respinge orice atitudine care poate să prejudicieze principiile de mai sus.

CAPITOLUL X. APLICAREA NORMELOR PREVAZUTE IN CODUL DE ETICA

1 Fiecare angajat al Societatii are obligatia sa cunoasca si sa respecte Codul de etică.
2 Orice probleme legate de impunerea si respectarea normelor de conduita, inclusiv initiativele privind completarea si/sau modificarea normelor de conduita cuprinse in acest Cod, vor fi prezentate sefului ierarhic sau conducatorului unitatii in scris, care le va analiza si le va transmite compartimentelor de specialitate.
3 Angajatul care sesizeaza o astfel de problema va fi informat cu privire la modul de solutionare a sesizarii sale.
4 In cazul in care exista o problema de interpretare si/sau de aplicare a Codului de conduita etica, angajatul va solicita lamuriri de la conducatorul ierarhic.
5 Societatea nu tolereaza actele ilegale, imorale.
6 Incalcarea normelor de conduita va fi sanctionata disciplinar, cu respectarea prevederilor Codului Muncii si ale Codului de etică.
7 Nu se acorda sprijin angajatilor care au încălcat legea.
8 Toate cazurile în care abaterile pot constitui caz penal vor fi raportate autoritătilor în drept.
9 Persoana care semnaleaza problemele de etica trebuie sa se identifice, iar identitatea sa nu va fi dezvaluita.
10 Omisiunea de a informa, atunci cand angajatul are cunostinta despre existenta unor asemenea situatii, reprezinta o incalcare a normelor de conduita si va fi sanctionată.
11 Cazurile semnalate vor fi analizate, se va determina modul de actiune potrivit, incluzand coordonarea unei investigatii.
12 Orice angajat care prezinta cu buna credinta o problema legata de o posibila incalcare a legii, regulamentelor sau politicii Societatii sau orice comportament suspect ca fiind ilegal sau neetic, va fi protejat impotriva oricaror tentative de represalii.
13 Folosirea abuziva, nejustificata a acestui mod de semnalare a abaterilor de la Codul de etică, il expune pe cel care le foloseste la aplicarea sanctiunilor disciplinare.

Ideea prezentării unei probleme care va preocupa nu consta în crearea de necazuri unui coleg, ci în protejarea dumneavoastra, a celorlalti colegi sau a Companiei, de pericolele potenţiale. In cazul in care nu semnalati o problema cu implicatii pe linie de etica, aceasta poate genera inrautatirea climatului de lucru, afectarea pozitiei Companiei noastre, pierderea încrederii din partea clienţilor si a autorităţilor.

Daca aveţi vreo întrebare sau preocupare legata de ceea ce reprezinta atitudine etica sau daca aveti de semnalat un aspect legat de incalcarea normelor de conduita etica, discutaţi imediat cu conducatorul ierarhic.

Daca nu sunteti sigur asupra conduitei pe care trebuie s-o adoptati intr-o anumita situatie, solicitati sa fiti indrumat inainte de a actiona. Esenţial este sa prezentati situatia, sa puneţi întrebări şi sa obţineţi răspunsuri.

Prezentati problema într-o maniera deschisă, astfel încât aceasta sa poata fi rezolvată rapid, prevenindu-se astfel probleme mai grave.

Daca este posibil, persoana carei va adresati se va pronunta pe loc asupra respectivei probleme, iar daca este o problema mai complexa, care trebuie investigata, va efectua cercetarile necesare si va va informa asupra rezultatelor investigatiei.

Identitatea persoanei care a semnalat problema va fi pastrată confidential.

Art. (37) Comisia de etică
1 Directorul general al Societatii va numi prin decizie o comisie de etica (numita in continuare Comisia), abilitată cu implementarea Codului si rezolvarea
sesizarilor/reclamatiilor privind abaterea de la dispozitiile acestuia.
2 Comisia va fi formata din trei până la sapte persoane, reprezentand toate categoriile de angajaţi, reprezentantii sindicatelor avand rol consultativ. Comisia va functiona in baza regulamentului de organizare si functionare propriu, care va fi elaborat de Comisie.
3 Comisia de etica nu va avea doar obligatia de a rezolva conflictele etice reclamate, ci si de a se autosesiza in cazurile in care se creeaza dezacorduri fata de valorile etice agreate.
Comisia de etica va trebui să se autosesizeze nu doar in cazurile in care reclamatul este un individ, ci si in situatia in care culpa morală apartine Societatii. Sub jurisdictia Comisiei vor intra toti angajatii Societatii.
4 Comisia va avea urmatoarele atribuţii principale:
a) asigura implementarea Codului de etica;
b) monitorizeaza procesul de implementare a Codului;
c) asigura consiliere pe probleme de conduita si etica;
d) primeşte şi evaluează validitatea sesizărilor şi reclamaţiilor adresate în conformitate cu Codul de etică;
e) organizează investigaţii şi interviuri în scopul strângerii de date privitoare la cazurile care fac obiectul sesizărilor şi reclamaţiilor;
f) ia decizii, după şi pe baza efectuării investigaţiilor şi audierilor, cu privire la natura faptelor care fac obiectul sesizării sau reclamaţiei. Decizia şi motivarea acesteia vor face obiectul unui raport;
g) comunică raportul de caz şi eventualele recomandări sau sancţiuni conducerii Societatii, care are obligaţia de a le pune în aplicare în termen de maximum 30 zile ;
h) se asigură de punerea în aplicare a sancţiunilor de către conducere;
i) intocmeşte un raport anual cu privire la situaţia Societatii, din perspectiva respectării principiilor şi prevederilor Codului de conduita etică.
Raportul se înaintează conducerii executive şi Consiliului de Administratie al Societatii.
Raportul nu conţine informaţii referitoare la cazurile nedemonstrate, sesizările sau reclamaţiile respinse. Pentru cazuri minore se păstrează confidenţialitatea în privinţa identităţii persoanelor implicate.
Propune şi promovează eventuale modificări sau amendamente ale Codului.
Notifică de urgenţă conducera societatii pentru sesizarea instituţiilor statului în ceea ce priveşte cazurile care fac subiectul legii penale şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţin cu privire la cazurile respective.

Art. (38) Sancţiuni
1 Conducerea Societatii va aplica sancţiunile stabilite de către Comisie în conformitate cu Codul de conduita etică, pentru abaterile definite de acesta din urmă.
2 Nerespecatrea normelor prevăzute de Codul de conduita etica se sancţionează în funcţie de gravitatea abaterilor, de circumstanţele reale şi personale în care a fost săvârşită abaterea.
3 Se considera abatere de la Codul de etica si se sanctioneaza, in afara incalcarii cu vinovatie a obligatiilor de serviciu si a normelor de comportare, urmatoarele:
a. frauda, sub orice forma ;
b. coruptia sau favorizarea acesteia ;
c. distrugerea, alterarea sau falsificarea documentelor si a bazelor de date, precum si utilizarea lor in scopuri ilicite ;
d. furnizarea de date false conducerii Societatii ;
e. dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public, in alte condiţii decat cele prevazute de lege ;
f. dezvăluirea informaţiilor la care are acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile Societatii ;
g. orice forma de agresare fizica ;
h. folosirea limbajului injurios sau calomnios ;
i. favoritismul, sub orice forma;
j. obtinerea sau pretinderea unor avantaje necuvenite;
k. intrarea neautorizata in spatiile in care accesul este reglementat prin masuri speciale;
l. practicarea unor atitudini, comportamente si limbaj indecente sau insultatoare;
m. utilizarea neautorizata a patrimoniului si provocarea de prejudicii cu vinovatie;
n. denigrarea publica a personalului sau a Societatii de catre membrii acesteia;
o. abuzul de statutul socio-profesional sau pozitia ierarhica;
p. hartuirea sexuala;
q. detinerea, consumul si comercializarea, in spatiul Societatii, a produselor periculoase, substante narcotice, droguri, arme sau substante explozive;
r. comercializarea si consumul bauturilor alcoolice in spatiile Societatii

2 Sancţiunile ce pot fi aplicate sau propuse de Comisie pot fi:
a. avertismentul scris ;
b. retrogradarea din funcţie cu acordarea salariului funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pe o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c. reducerea salariului de bază pe o perioda de 1-3 luni cu 5-10%;
d. reducerea salariului de bază şi /sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere pe o perioda de 1-3 luni cu 5-10%;
e. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

3 In cazul in care faptele savarşite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmarire penala, in conditiile legii.

Art. (39) Dispoziţii finale
1 Prezentul Cod de etica intra in vigoare dupa consultarea cu reprezentantii sindicatelor si
aprobarea lui.
2 Conducerea Societatii si conducatorii structurilor organizatorice raspund de comunicarea spiritului si literei acestui Cod , personalului din subordine si de incurajarea acestuia pentru raportarea comportamentelor care ar putea veni in contradictie cu principiile prevazute in prezentul Cod.
3 Respectarea prevederilor Codului constituie sarcina de serviciu si va fi cuprinsa in fisa postului fiecarui angajat.
4 Conducatorii structurilor organizatorice vor avea in fisa postului, pe langă aceasta atributie si pe aceea de implementare si promovare a valorilor Codului precum si monitorizarea permanenta a aplicarii acestuia.
5 Toţi salariaţii vor lua la cunostinta de prevederile Codului si se angajeaza, sub semnatura proprie, sa le respecte.

DICTIONAR DE TERMENI

angajat persoana incadrata cu contract de munca la CUPRUMIN S.A.
conflict de interese conflict care decurge din situatia in care interesul personal contravine interesului general, de natura sa afecteze judecatile, actiunile si evaluarile corecte.
conduita mod de purtare; maniera; comportament.
coruptie vizeaza un ansamblu de activitati imorale, ilicite, ilegale, realizate nu numai de persoane cu functii de conducere sau care exercita un rol public ci si de diverse grupuri si organizatii publice sau private, in scopul obtinerii unor avantaje materiale sau morale sau unui statut social superior, prin utilizarea unor forme de constrangere, santaj, inselaciune, mituire, cumparare, intimidare.
confidentialitate permiterea accesului la informatii numai utilzatorilor cărora le este destinată.
obligatia angajatului de a pastra secretul de serviciu. date cu caracter personal orice informatii referitoare la o persoana fizica. dezirabil care este dorit; care merita sa fie dorit.
discriminare tratament inegal al unei persoane, care urmareste sau conduce la
incalcarea ori limitarea drepturilor persoanei respective pe baza sexului, a nationalitatii, etniei, religiei, categoriei sociale, stării materiale sau mediului de provenienta.
dreptate principiu moral si juridic care cere sa se dea fiecaruia ceea ce i se cuvine si sa i se respecte drepturile.
etica norme de conduita impartasite de o anumita comunitate, reguli fundamentate pe distinctia intre bine si rau.
frauda încălcarea intenţionată a legislaţiei în scopul însuşirii de foloase materiale sau nemateriale, fie în beneficiul propriu, fie în beneficiul instituţiei.
finantarea actelor de terorism punerea la dispozitia unei entitati teroriste de bunuri mobile sau imobile, cunoscand ca acestea sunt folosite pentru sprijinirea sau savarsirea actelor de terorism, precum si realizarea ori colectarea de fonduri, direct sau indirect, ori efectuarea de orice operatiuni financiar- bancare, directionate catre sustinerea actelor de terorism.
hartuire reprezinta comportamentul degradant, intimidant/umilitor, care urmareste sau conduce la afectarea grava a capacitatii unei persoane de a-si desfasura in mod firesc activitatea profesionala sau de a-si exercita drepturile. Hartuirea consta, de regula, intr- un comportament repetat sau poate consta si din acte singulare, atunci cand acestea au o natura agresiva.
informatii orice documente, date, obiecte sau activitati, indiferent de suport, forma, mod de exprimare sau de punere in circulatie.
informatii clasificate informatiile, datele, documentele de interes pentru securitatea nationala, care, datorita nivelurilor de importanta si consecintelor care s-ar produce ca urmare a dezvaluirii sau diseminarii neautorizate, trebuie sa fie protejate.
informatii confidentiale informatiile care nu sunt accesibile publicului.
integritate cinste, probitate, onestitate, sentiment al demnitatii, dreptatii si constiinciozitatii, care serveste drept calauza in conduita omului.
interes personal avantaj material sau de alta natura, urmarit/obtinut pentru sine sau pentru altii, prin folosirea reputatiei, influentei, facilitarii relatiilor şi informatiilor.
infractiune fapta ce prezinta pericol social, constand in savarsirea cu vinovatie a unei abateri de la legea penala si care este sanctionata de lege.
loialitate credinta; devotament; statornicie; fidelitate.
principiu etic se refera la notiunile de baza privind existenţa unei vieti morale, acceptate in cadrul colectivitatii.
prelucrarea datelor operatiune care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal.
spalarea banilor proces prin care se dă/încearcă a se da o aparenta legală unor profituri obtinute ilegal de infractorii care, fara a fi compromisi,
schimba sau transfera bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;
dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.
transparenta principiu, mod de lucru al unor conducatori/organe de conducere de a face cunoscuta public, în permanenta, intreaga lor activitate.
furnizarea in mod deschis, explicit si oportun a tuturor informatiilor pertinente, destinate publicitatii, privind strategiile, procedurile si deciziile de politica in vederea informarii publicului.
toleranta respectul libertatii altuia, al modului sau de gandire si de comportare, precum si al opiniilor sale, de orice natura.
terorism tactica de lupta neconventionala, folosita pentru atingerea de scopuri strict politice, care se bazeaza pe acte de violenta, sabotaj sau amenintare, executate impotriva unui stat, organizatii, categorii sociale sau impotriva unui grup de persoane civile, avand ca scop precis producerea unui efect psihologic generalizat de frica si intimidare;